Vedtægter
Vedtægter

Vedtægter for Sportsdykkerklubben Active-Divers      

  

 

Kapitler:

I:                            Klubben.

II:                          Formål.

III:                         Medlemmer.

IV:                          Ledelsen.

V:                            Generalforsamling.

VI:                          Indmeldelsesgebyr/Kontingent.

VII:                        Dykninger.

VIII:                      Vedtægternes forståelse/Tvistigheder.

IX:                          Klubbens opløsning.

 

Kap. I

§  1:

Klubben, hvis navn er Active-Divers, er stiftet i Slagelse kommune, den 15. februar 2008 og har hjemsted i Danmark.

 

Kap. II:

§  2:

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og interessen for denne, samt øge sikkerheden ved udøvelsen af sportsdykning.

Den skal samle alle interesserede og støtte undervandsaktiviter, både af kulturel og af sportslig art.

Klubben skal søge at skabe et forum for udbredelsen af  dykning i Danmark, dette skal ske igennem ture og aktiviteter, såvel inden- som udenlands.

 

Det er ikke tiltænkt at klubben skal eje nogen form for materiel. Ligeledes uddannes der som udgangspunkt ikke dykkere i klubben, men klubben formidler kontakt til uddannelsesteder.

 

§  3:

Klubben er tilsluttet Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

Kap. III:

§  4:

Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser:

 

a) Aktive Seniorer

Skal være indehaver af et sportsdykkercertifikat samt være uden mellemværende med anden klub under Dansk Sportsdykker Forbund

 

b) Aktiv junior

·       Junior 1: Fra det fyldte 10. år og til og med det fyldte 12. år

·       Junior 2: Fra det fyldte 13. år to til og med det fyldte 17. år

Ved optagelse som junior, kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.

 

c) Passive medlemmer

Som passivt medlem kan alle optages uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen; men er valgbare til bestyrelsen

 

§  5:

Medlemsrettighederne tillader:

a) aktivitet forenelig med respektive gruppe:

Stemmeret: har alle aktive medlemmer

Valgbare er alle aktive medlemmer over 18 år.

Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

 

b) eksklusionsgrundlag/karantæne.

Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.

Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes på førstkommende generalforsamling og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.

 

Kap. IV:

§ 6:

Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige år vælges næstformand samt kasserer. Samtidigt vælges for et år ad gangen, en suppleant til bestyrelsen.

Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF repræsentantskab.

 

§  7:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne  af disse.

Der afholdes mindst eet hvert halvår. Der føres protokol over møderne.

 

§  8:

Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinier for disses arbejde.

 

§  9:

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

 

Kap. V:

§ 10:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 4 kvartal, typisk første mandag i december kl. 19.

Indkaldelse skal ske ved meddelelse enten via klubbens hjemmeside eller pr. brev med mindst 30 dages varsel (1 november) og indeholde følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmeoptæller.

3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af suppleant.

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. §4

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser skal være hemmelig når blot 1 medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.

Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten.

 

§ 11:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

 

Kap. VI:

§ 12:

Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelsen fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves 1/1-årligt forud og består af klubkontingent, forsikring og kontingent til DSF, samt et rimeligt beløb til administration af klubben.

Restance medfører automatisk tab af medlemskab (der fremsendes ingen rykker) og eventuel andel i klubbens formue

Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.

 

Kap. VII :

§ 13:

Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke

 

§ 14:

Ansvar for klubbens materiel eller materiel stillet til rådighed af klubbens medlemmer påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.

Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen. Skade/bortkomst på/af materiel stillet til rådighed af et eller flere af medlemmerne, skal omgående indberettes til de respektive ejere.

 

Kap. VIII:

§ 15:

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, det måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 16:

Ønsker et medlem forelagt en sag for DSFs bestyrelse eller Appeludvalg, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender sagsakterne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.

 

 

Kap. IX:

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum skænkes til Fjord og Bælt Fjord centeret, Kerteminde.                               MargretheMargrethes Plads 1.- DK-5300 Kertemindes Plads 1.- DK-5300 Kerteminde

Margrethes Plads 1.- DK-5300 Kerteminde

Vedtægterne er godkendt af generalforsamlingen og den nye bestyrelse

 

Årligt kontingent fastsat pr. 1/2 2008

 

Senior: 400,- kr. + 50,- kr. til indmeldelse i DSF

Junior 13-17 år: 250,- kr. + 25,- kr. til indmeldelse i DSF

Junior 10-12 år: 200,- kr. + 25,- kr. til indmeldelse i DSF

Passiv: 200,- + 25,- kr. til indmeldelse i DSF